top of page
Abstract Background_edited.jpg

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות -
עמותת חשמל 100

תנאי שימוש באתר

הסכמה לתנאי השימוש

 

 1. אנא קרא בעיון את התנאים לפני השימוש באתר האינטרנט ("האתר"). בעצם השימוש באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות (ביחד – "תנאי השימוש") וכי אתה מסכים כי כמשתמש באתר ("המשתמש"), התנאים יחייבו אותך, וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר. וכן הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין העמותה לבינך.

 2. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, או לתנאי כלשהו מתנאי המסמכים הרלוונטיים המפורטים מטה, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, רישום או עשיית שימוש כלשהו באתר.

 3. לשם נוחות, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לגברים ולנשים.

 4. מקום בו נכתבו הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד וכן להפך.


כללי

 

 1. עמותת חשמל 100 ("העמותה") תספק למשתמש את השירות המתואר באופן כללי באתר בכתובת https://www.hashmal100.org/, במסגרתו ניתן לקבל מידע אודות פעילות העמותה, להתרשם מיוזמת חשמל 100 ("היוזמה"), לקבל מידע באשר לתהליך ההרשמה, להירשם ליוזמה ועוד.

 2. עם קבלת השירות הנך מסכים לחובות החלות עליך כמשתמש בשירות מכוח תנאי שימוש אלה.

 3. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר. משתמש שאינו מסכים לאלו, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירות הכלול בו לכל מטרה שהיא. העמותה רשאית לשנות את מדיניותה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ושינוי זה יהא המחייב לכל דבר ועניין עם ביצועו.

 4. מובהר כי השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר גילם מעל 18 שנים.

 5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש המופיעים באתר ו/או כל מדיניות והנחיות של האתר, בכל זמן ובשיקול דעתה הבלעדי.

 6. העמותה תודיע כאשר תנאי השימוש ישתנו באמצעות הדואר האלקטרוני או על ידי פרסום התנאים החדשים/המתוקנים באתר ופרסום אודות שינויים אלו באתר .

 7. כל שינוי או תיקון ייכנס לתוקף מיד בפרסום השינוי/התיקון באתר ויחול על האתר ועל כל פעולות או מחדלים שהתרחשו אחרי כניסתו של השינוי/תיקון לתוקף.

 8. הנך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי או תיקון כאמור.

 9. המשך שימוש באתר אחרי פרסום של שינויים או תיקונים מהווה את הסכמת המשתמש לשינויים או תיקונים אלו. לכן, עליך להתעדכן מפעם לפעם בתנאי השימוש על מנת להכיר את תנאי השימוש העדכניים החלים עליך.
   

הגבלת שימוש


תנאי שימוש אלו אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או בתכניו.

 

חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

 • לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם או לחקות את התוכן הדיגיטלי באתר, מבלי קבלת אישור מפורש מהעמותה מראש ובכתב, לדוגמא: סמלים, תמונות, קבצי טקסט, קבצי וידאו וכו'.

 • לייצר עבודה נגזרת מהתוכן הדיגיטלי באתר.

 • לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכן הדיגיטלי באתר.

 • לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.


קניין רוחני וזכויות יוצרים


כל הנמצא באתר זה הינו רכושה הבלעדי של העמותה, ובכלל זה מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של העמותה היא אסורה בהחלט.
זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מידע סודי, ואיסוף המידע האישי של הגולשים הינו בבעלותה ו/או בשליטתה של העמותה.
הלוגו של העמותה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את העמותה בקשר עם האתר  הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של העמותה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של העמותה ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

מדיניות פרטיות

 

 1. העמותה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של העמותה נמצאת בכל עת בכתובת [מבצע קדש 38, תל אביב] והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך מדיניות הפרטיות.

 2. הנך מסכים ומאשר כי העמותה תעשה שימוש במידע אישי אשר העברת ו/או הנגשת לעמותה בהתאם למדיניות הפרטיות.


סמכות שיפוט


בכל סכסוך נושא תנאי שימוש אלה לא תהיה תחולה בשום אופן לדין זר כלשהו או לכללי ברירת דין בינלאומיים כלשהם. הדין החל על תנאי השימוש ועל השימוש באתר זה יהיה הדין הישראלי בלבד. ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל-אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי ביהמ"ש כאמור.

מדיניות פרטיות

עמותת חשמל 100 ("העמותה") מעריכה את פרטיותך ומחויבת להגן ולתחזק על המידע האישי אשר מסופק לנו על ידך, ונאסף במהלך השימוש באתר שלנו בכתובת: https://www.hashmal100.org/ (בהתאמה: "המידע האישי" ו-"האתר"). מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע האישי בעת שימושך באתר לצורך ביצוע פעולותיך.

המונחים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו, יהיו בעלי המשמעות המתוארת בתנאי השימוש באתר, הנמצאים בכתובת: [https://www.hashmal100.org].

תקציר מדיניות הפרטיות

1. כללי
בשימושך באתר אתה מסכים כי נאסוף, נאחסן ונשתמש במידע אישי אודותיך. מובהר כי אינך מחויב חוקית למסור את המידע האישי. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי ייתכן שלא נוכל להציע לך את מלוא היקף השימוש באתר. קרא עוד

2. המידע האישי שאתה מספק לנו ושאנחנו אוספים במהלך השימוש שלך באתר
אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע אישי שאתה נותן לנו, לדוגמה: שמך; כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון שלך וכל מידע אישי שאתה מספק בעת הפניה אלינו והמידע האישי שנאסף במהלך השימוש שלך באתר. קרא עוד

3. מטרות השימוש במידע האישי
אנו משתמשים במידע האישי למטרות שונות, למשל: (א) לאפשר לך להשתמש באתר; (ב) ליצור איתך קשר בעת הצורך. קרא עוד

4. שימוש ב-Cookies ("עוגיות")
האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, כמו גם לשם איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים ועוד. אם אינך מסכים לשימוש בקבצי עוגיות, באפשרותך להימנע מכך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. קרא עוד

5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים
אנו נשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים מסיבות שונות, כגון הפעלת האתר. קרא עוד

6. נתונים מצרפיים
אנו אוספים, משתמשים ומשתפים נתונים מצרפיים, כגון נתונים סטטיסטיים לכל מטרה. נתונים מצרפיים עשויים להיגזר מהמידע האישי אך אינם נחשבים למידע אישי לפי הדין החל, שכן נתונים אלה לא יחשפו במישרין או בעקיפין את זהותך. קרא עוד

7. הזכויות שלך ביחס למידע האישי
אם תגלה שהמידע האישי שאנו מחזיקים לגביך אינו מדויק ו/או שלם ו/או ברור ו/או לא מעודכן, תוכל לבקש תיקון, שינוי או מחיקה של מידע אישי זה. בנוסף, אתה זכאי להסיר את עצמך מרשימות התפוצה שלנו על ידי שליחת בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני: info@hashmal100.org. קרא עוד

8. שמירה ומחיקה של מידע אישי
אנו שומרים סוגים שונים של מידע אישי לתקופות שונות. אנו נמחק או נהפוך מידע אישי למידע אנונימי כאשר לא יהיה כל צורך בעיבוד נוסף של המידע האישי. כל עוד אתה משתמש באתר, אנו נשמור מידע אישי אודותיך, אלא אם הדין החל מחייב אותנו למחוק אותו. קרא עוד

9. אבטחת מידע
אנו משתמשים באמצעים שונים על מנת למנוע גישה לגורמים בלתי-מורשים. עם זאת, איננו יכולים להבטיח כי המידע האישי לעולם לא ייחשף ו/או ישונה ו/או יושמד באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו. קרא עוד

10. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות פרטיות זו לפי שיקול דעתנו מעת לעת. קרא עוד

11. פרטי התקשרות
לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור איתנו קשר ישירות על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@hashmal100.org. קרא עוד

 

מדיניות פרטיות – עמותת חשמל 100

1. כללי
בשימושך באתר ו/או במהלך ההתקשרות שלך איתנו באמצעות האתר, אתה מסכים כי נאסוף, נאחסן ונשתמש במידע אישי אודותיך.
מובהר כי אינך מחויב חוקית למסור את המידע האישי. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי ייתכן שלא נוכל להציע לך את מלוא היקף השימוש באתר, למשל ייתכן שלא נוכל ליצור איתך קשר או להשיב לפנייתך בנושא הרישום ליוזמת חשמל 100 ("היוזמה").

2. המידע האישי שאתה מספק לנו ושאנחנו אוספים במהלך השימוש שלך באתר
במדיניות פרטיות זו, המונח מידע אישי פירושו כל מידע שנאסף ו/או נמסר לנו על ידך ו/או מי מטעמך, שיכול לזהות אותך באופן סביר, לרבות אך לא רק: שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, שם הארגון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון/נייד, תוכן הפניה ומידע נוסף שנאסף במהלך כל התכתבות בינך לבין החברה. אנחנו מאחסנים מידע אישי שאתה מוסר לנו בכפוף למדיניות פרטיות זו. אם תירשם ליוזמה או תיקח בה חלק כלשהו, נאסוף עליך יותר מידע אישי מאשר אם רק תבקר באתר.  מעת לעת ייתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן ונבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.

3. מטרות השימוש במידע האישי
המידע האישי שלך יעובד וישמש אותנו למטרות הבאות:

 • לאפשר לך להשתמש באתר;

 • למטרת סקרי דעת קהל ופילוח נתוני לקוחות;

 • לפנות אליך כאשר אנו סבורים כי הדבר נחוץ לצורך הפעלת האתר ו/או למילוי התחייבות משפטית כלשהי;

 • לספק תמיכה ושירות ולהשיב לכל שאלה או תלונה; או

 • למלא דרישה על פי הדין החל ולסייע לכל רשות או צד שלישי רלוונטיים, במקרה שאנו מאמינים בתום לב שאנו מחויבים לעשות זאת.


4. שימוש ב-Cookies ("עוגיות")
קובצי העוגיות הם חלקי מידע זעירים המאוכסנים בדפדפן המשתמש באתר. האתר  משתמש בקבצי עוגיות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, התאמת האתר להעדפות המשתמש האישיות, זיהוי משתמשים רשומים, ניטור וניתוח של ביצועים, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, בדיקת שימוש מאובטח באתר, אימות פרטים ועוד. כאשר הנך מעלה נתונים באמצעות טופס מקוון, דף "צור קשר" או דרכי התקשרות אחרות, הגדרות העוגיות עשויות לאחסן את המידע הרלוונטי שלך עבור התכתבויות עתידיות.
אם אינך מסכים לשימוש בקבצי עוגיות, באפשרותך להימנע מכך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, אנא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול קבצי העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. מאחר שברוב המקרים לא קיימות אופציות המאפשרות לחסום את קבצי העוגיות מבלי להשבית לחלוטין את הפונקציונליות והתכונות שהן מוסיפות לאתר מומלץ להשאירן בעת השימוש באתר, אך כאמור, בידך הבחירה להימנע מכך. בנוסף, באפשרותך למחוק את קבצי העוגיות במכשירך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך מעוניין שהאתר יותאם להעדפותיך האישיות ובמקרה שאינך מעוניין שהאתר יזהה אותך בכניסות חוזרות לדפים באתר המחייבים רישום.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים
לא נעביר את המידע האישי אשר נאסף במהלך השימוש שלך באתר ו/או במהלך ההתקשרות שלך איתנו לצדדים שלישיים ללא הסכמתך, למעט במקרים הבאים:

 • אם הדבר נדרש לפעילותו התקינה של האתר והתכנים המוצעים, נשתמש בספקי שירותים שונים כדי לספק לך את הגישה לאתר.

 • אם נדרש לכך על פי צו בית משפט, בקשה של רשות רגולטורית או בהתאם לדין החל;

 • במקרה של הליכים משפטיים בינך לבין החברה המבוססים על פעולות שבוצעו על ידך או במסגרת כל מחלוקת או תביעה או דרישה, ככל ויהיו, בינך לבין החברה;

 • אם נתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.


6. נתונים מצרפיים
אנו אוספים, משתמשים ומשתפים נתונים מצרפיים, למשל נתונים סטטיסטיים באמצעות כלי ניתוח סטנדרטיים, כדי ללמוד כיצד אתה ומשתמשים אחרים פועלים באתר, לתמיכה בפעילויות ובפעולות שלנו.
נתונים מצרפיים עשויים להיגזר מהמידע האישי אך אינם נחשבים למידע אישי במונחים של הדין החל, שכן נתונים אלה לא יחשפו במישרין או בעקיפין את זהותך. לדוגמה, אנו עשויים לצבור נתוני שימוש שלך ושל משתמשים אחרים כדי לחשב את כמות המשתמשים בפונקציה מסוימת באתר.
עם זאת, אם נשלב נתונים מצרפיים עם נתונים אישיים הקשורים אליך כך ששילוב נתונים זה יוכל לזהות אותך באופן ישיר או עקיף, נתייחס לנתונים המשולבים כאל נתונים אישיים אשר יכנסו בגדר מדיניות פרטיות זו.
כמפורט מעלה, אנו משתמשים בכלי ניתוח נתונים דוגמת Google Analytics של חברת גוגל. כלים אלו משלבים במכשירך קבצי עוגיות שנשלטים ומנוהלים על ידם. חברת Google Analytics מפעילה תוספים המאפשרים לך להימנע מאיסוף המידע שלך באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, דוגמתGoogle Analytics Opt-Out Browser Add-on. נדגיש כי כלל האתרים הללו מוצעים ונשלטים על ידי חברות אלו, ולעמותה או מי מטעמה אין כל קשר אליהם ושום חבות בעניין.

7. הזכויות שלך ביחס למידע האישי
בכל עת, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש גישה למידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. אנו נבקש ממך לספק לנו אישורים מסוימים כדי לאמת את זהותך. אם מצאת שמידע אישי שנשמר לגביך אינו נכון, אינו שלם, אינו או ברור או אינו מעודכן, תוכל לפנות אלינו ולשלוח לנו בקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע. עם זאת, מכיוון שאנו משתמשים בנתונים האישיים לשיווק ודיוור ישיר, אתה זכאי, בכל עת, לבקש מאיתנו בכתב, שהמידע אודותיך יימחק ממאגר המידע שלנו ולבטל את הרישום מרשימות התפוצה שלנו. בקשות בנושא זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני: info@hashmal100.org.

8. שמירה ומחיקה של מידע אישי
אנו שומרים סוגים שונים של מידע אישי לתקופות שונות, בהתאם למטרות עיבוד הנתונים האישיים, המטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו ובהתאם לדרישות הדין החל. אנו נמחק או נהפוך מידע אישי למידע אנונימי כאשר לא יהיה כל צורך בעיבוד נוסף של המידע האישי. אנו נשמור ללא הגבלת זמן נתונים מצרפיים שאינם ניתנים לזיהוי. בכל מקרה, כל עוד אתה משתמש באתר, אנו נשמור מידע אישי אודותיך, אלא אם הדין החל מחייב אותנו למחוק אותו. מובהר כי מחיקת המידע האישי, במקרה הצורך, אינה מיידית. ייתכן וייקח זמן מה עד שהעותקים השיוריים של המידע האישי ימחקו לחלוטין מהשרתים הפעילים וממערכות הגיבוי של האתר.

9. אבטחת מידע
החברה משקיעה מאמצים רבים כדי להגן על המידע האישי, ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע באתר. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר.

10. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו נעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר לפחות שלושים (30) ימים מראש. אם נערוך שינויים שאינם מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר לפחות שבעה (7) ימים מראש. ככל שנערוך שינויים בהתאם לחוק או לדרישה של רשות רלוונטית, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף על פי דין או הדרישה כאמור לעיל. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות המעודכנת, אנא אל תשתמש יותר באתר.

11. פרטי התקשרות
לקבלת מידע נוסף ולכל שאלה ו/או הערה לגבי מדיניות פרטיות זו, הדרכים בהן אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי והזכויות שלך בקשר לכך, ניתן ליצור איתנו קשר ישירות על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@hashmal100.org.

עודכן לאחרונה ב: 24.11.2022

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
bottom of page